W&R Terms of Delivery

Algemene voorwaarden

W&R Plastics B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. W&R: W&R Plastics B.V., gevestigd aan Jean Monnetpark 73 te 7336 BB Apeldoorn.

1.2. Afnemer: de wederpartij.

1.3. Partijen: Afnemer en W&R gezamenlijk.

1.4. Product(en): masterbatches en andere zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst(en)

tussen W&R en de Afnemer.

1.5. Leverancier: bedrijf of bedrijven die de Producten leveren aan W&R, welke W&R op haar beurt weer verkoopt aan de Afnemer.

1.6. Productinformatie: door de Leverancier verstrekte informatie aangaande de eigenschappen van de Producten. Productinformatie omvat alle informatie in alle mogelijke vormen zoals – maar niet beperkt tot – sales specificaties, productbladen, monsters en dergelijke.

1.7. Bestelinformatie: alle door de Afnemer schriftelijk of elektronisch aan W&R verstrekte. informatie aangaande het Verwerkingsdoel en de verwachte eigenschappen van het Product, die ten minste dient te omvatten: de productcode W&R, hoeveelheid en type verpakking.

1.8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van W&R.

1.9. overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en W&R op grond waarvan W&R Producten aan de Afnemer levert en waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

1.10. Verwerkingsdoel: het verwerkingsproces / de verwerkingsprocessen in de ruimste zin des woords waarvoor het Product wordt gebruikt; alsmede de zaak / zaken waartoe het verwerkingsproces / de verwerkingsprocessen leiden (en waarvan het Product, eventueel in gewijzigde vorm onderdeel uitmaakt) en het eindproduct waarvan het Product (eventueel via tussenstappen en anderen dan de Afnemer) – eventueel in gewijzigde vorm – onderdeel uitmaakt.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

2.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met W&R betreffende de verkoop en levering van Producten en op door W&R uitgevoerde overige werkzaamheden en diensten, voor zover door Partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

2.2. Eerst door de schriftelijke bevestiging van W&R, dan wel doordat W&R met de uitvoering van de bestelling is begonnen, dan wel indien W&R op enigerlei andere wijze aan de Afnemer kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de bestelling te (zullen) beginnen, komt een overeenkomst tussen W&R en de Afnemer tot stand.

2.3. Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen overeenkomst tussen W&R en de Afnemer is eerst van kracht nadat W&R deze aanvulling of wijziging schriftelijk aan de Afnemer heeft meegedeeld.

2.4. W&R heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. W&R zal daarbij de redelijke belangen van de Afnemer in acht nemen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht.

Artikel 3. Informatieverstrekking door de afnemer

3.1. De Afnemer is gehouden de Bestelinformatie, die W&R naar haar oordeel nodig heeft ter juiste uitvoering van de bestelling, tijdig en op de gewenste wijze aan W&R te doen toekomen. De Afnemer is voorts gehouden alle overige gegevens en bescheiden, die W&R naar haar oordeel in verband met de bestelling nodig heeft tijdig en op de gewenste wijze aan W&R te doen toekomen.

3.2. De Afnemer zal – indien er sprake is van veranderingen in omstandigheden, Verwerkingsdoel of andere relevante feiten – uit zichzelf W&R daarvan op de hoogte stellen.

3.3. Indien de Afnemer bij een bestelling verwijst naar een eerder door haar geplaatste bestelling en naar eerder verschafte Bestelinformatie, staat Afnemer er voor in dat de Bestelinformatie die eerder door de Afnemer is verstrekt aan W&R nog volledig en volledig juist is.

Artikel 4. Eigenschappen producten en garantie

4.1. W&R levert de Producten uitsluitend op basis van de door de Afnemer verstrekte Bestelinformatie en op basis van de door haar Leveranciers verstrekte Productinformatie, welke gegevens niet met elkaar mogen conflicteren. De Productinformatie kan op ieder door de Afnemer gewenst moment bij W&R worden opgevraagd. W&R geeft gedurende één maand, gerekend vanaf het tijdstip van aflevering, garantie met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.
4.2. De Afnemer accepteert dat sprake kan zijn van beperkte en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, kleureffect of samenstelling van de Producten. Door W&R of door de Leveranciers van W&R verstrekte gegevens, afbeeldingen, monsters en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten W&R niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende kwaliteit, kleur(effect) of samenstelling. Uitsluitend de door W&R aan de Afnemer verstrekte specifieke Productinformatie is bindend.

4.3. De geleverde Producten mogen afwijken in hoeveelheid of gewicht, mits de afwijking minder dan 10% is. Indien sprake is van afwijkingen van 10% of meer, meldt de Afnemer dit terstond na de levering aan W&R en zal W&R – als de Producten niet speciaal voor de Afnemer zijn vervaardigd en W&R de Producten op voorraad heeft – een aanvullende levering doen. Als een aanvullende levering niet mogelijk is, zal W&R het te weinig geleverde crediteren.

4.4. W&R voert geen zelfstandig onderzoek uit naar de samenstelling van de Producten en is niet in staat na te gaan of de Producten voldoen aan de Productinformatie van haar Leveranciers. Voorts voert W&R geen zelfstandig onderzoek uit naar de juistheid van de door de Afnemer verstrekte Bestelinformatie. De Afnemer dient te beoordelen of het, met oog op het Verwerkingsdoel waarvoor de Afnemer de Producten gebruikt, gewenst is om bij W&R monsters op te vragen en aan die monsters onderzoek te laten verrichten en te testen met oog op de beoogde verwerking; eveneens dient de Afnemer te beoordelen of de Producten na ontvangst dienen te worden onderzocht en getest met oog op het beoogde Verwerkingsdoel. De consequenties van het nalaten van onderzoek en/of het nalaten van testen van de verwerking met behulp van monsters of de Producten komt voor risico van de Afnemer.

4.5. W&R is niet aansprakelijk voor de consequenties van onjuiste en/of onvolledige Productinformatie verstrekt door haar Leveranciers.

4.6. Indien de Afnemer in verband met de naleving van wet- en regelgeving bepaalde documentatie met betrekking tot de Producten nodig heeft, is W&R bereid die documentatie te verstrekken op voorwaarde dat de Afnemer dit voorafgaand aan of bij de bestelling kenbaar maakt en W&R bedoelde documentatie ook van de Leverancier(s) ontvangt.

4.7. De Afnemer staat er ten opzichte van W&R voor in dat hij bij de verwerking van de Producten de toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven, met name maar niet beperkt tot- indien van toepassing – de wet- en regelgeving inzake foodcontact.

Artikel 5. Levering en risico

5.1. W&R houdt zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen (lever)tijden, doch deze gelden niet als fatale termijn en overschrijding daarvan geeft de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

5.2. W&R behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Afnemer in gedeelten te leveren.

5.3. Levering geschiedt op het moment waarop de Producten door W&R worden afgegeven aan de Afnemer of aan de door de Afnemer aangewezen transporteur.

5.4. Indien W&R zorg laat dragen voor het vervoer van de door de Afnemer bestelde Producten is het vervoer voor rekening en risico van W&R en heeft W&R het recht de wijze van vervoer, het vervoermiddel en de vervoerder aan te wijzen.

5.5. De Afnemer is verplicht om W&R in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering, hierna “de afleverdatum”, de bestelde Producten af te leveren.

5.6. Bij niet-nakoming van een van de in dit artikel genoemde verplichtingen bewaart W&R de bestelde Producten ten hoogste gedurende één maand, hierna te noemen: “de bewaartermijn”. Na verloop van de bewaartermijn heeft W&R het recht de Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan in mindering te brengen op hetgeen Afnemer aan W&R verschuldigd is. De Afnemer is vanaf de afleverdatum tot het tijdstip dat de Afnemer de Producten heeft ontvangen/opgehaald of het tijdstip dat W&R de Producten aan een derde heeft afgeleverd, voor iedere dag of gedeelte van een dag aan W&R een bewaarvergoeding verschuldigd van € 100 per m3 met een minimum van € 500.

5.7. Op het tijdstip van levering gaat het risico van de Producten over op de Afnemer en draagt de afnemer zorg voor verzekering tegen diefstal, beschadiging en dergelijke.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen van Producten zijn inclusief verpakking en inclusief de kosten van vervoer, tenzij anders met de Afnemer is overeengekomen. Indien sprake is van een spoedbestelling is W&R gerechtigd extra kosten in rekening te brengen. Voorts zijn de prijzen van de Producten exclusief door de bevoegde autoriteiten te heffen rechten en belastingen.

6.2. Na totstandkoming van een overeenkomst is W&R gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van verhoging van haar kosten vanwege onder meer, maar niet beperkt tot: tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, product- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar Leveranciers toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.
6.3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10% van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen acht dagen, nadat W&R de Afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Afnemer heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling door de Afnemer dient te geschieden door overschrijving op een door W&R aangegeven bankrekening binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2. W&R is altijd gerechtigd om in verband met een bestelling één of meerdere voorschotnota’s aan de Afnemer te zenden.

7.3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

7.4. Betalingen door de Afnemer strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5. Indien de Afnemer niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen die W&R op de Afnemer heeft onmiddellijk opeisbaar en is de Afnemer – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – een rente van 1% op maandbasis verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Afnemer. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door W&R werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Afnemer de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Afnemer eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele)

proceskostenveroordeling te boven gaan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. W&R behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Afnemer geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Afnemer ter zake betaling van die Producten zijn voldaan en alle andere verplichtingen die uit een of meerdere overeenkomsten tussen Partijen voortvloeien, zijn nagekomen.

8.2. De Afnemer is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, te verwerken, verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden. De Afnemer is verplicht zich hierbij voorts aan W&R op het eerste verzoek van W&R onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Afnemer ter zake deze Producten of datgene waarin de Producten zijn verwerkt jegens zijn wederpartijen heeft of mocht verkrijgen.

8.3. De Afnemer is gehouden de Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van W&R te bewaren.

8.4. W&R is hierbij door de Afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Afnemer dient hiertoe haar medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door W&R wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij W&R dit de Afnemer heeft medegedeeld.

8.5. De Afnemer verplicht zich hierbij tegenover W&R om de Producten tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en ten minste tot en met het moment van betaling verzekerd te houden en cedeert aan W&R de (potentiële) vordering op de verzekeraar ter zake van het verloren gaan van de Producten.

Artikel 9. Reclame

9.1. De Afnemer controleert onmiddellijk na ontvangst of de Producten in goede staat verkeren en of de Producten voldoen aan de overeenkomst. Deze controle dient ook een kwaliteitscontrole te omvatten.

9.2. Na ontvangst van de Producten reclameert de Afnemer terstond en uiterlijk binnen twee dagen omtrent (a) waarneembare gebreken en andere onjuistheden die onmiddellijk kunnen worden geconstateerd en (b) inzake onjuistheid en/of onvolledigheid met betrekking tot de facturen en/of in de documentatie met betrekking tot de Producten. Indien niet terstond na ontvangst schriftelijk onder vermelding van het factuurnummer wordt gereclameerd, kan Afnemer geen beroep meer doen op niet-nakoming of onjuistheden met betrekking tot het hiervoor genoemde. 

9.3. Reclames betreffende niet waarneembare gebreken dienen schriftelijk, behoorlijk gemotiveerd en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na constatering daarvan, te worden ingediend bij W&R, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen W&R ter zake van die gebreken vervalt.
9.4. De Afnemer verleent alle medewerking aan het onderzoek door W&R naar de gegrondheid van de reclame en draagt zorg voor beperking van de schade, op straffe van verval van alle aanspraken. De Afnemer is verplicht de Producten waarover hij reclameert te bewaren tijdens de uitvoering van voornoemd onderzoek door W&R.

9.5. Het staat de Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat W&R daarmee schriftelijk heeft ingestemd. W&R neemt de Producten slechts retour in originele verpakking.

9.6. Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal W&R de Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos vervangen of aan de Afnemer vergoeden, zulks ter keuze van W&R.

9.7. Het recht op reclame en garantie vervalt na verwerking van de Producten. Voorts vervalt het recht op reclame en enige aanspraak op garantie:

  • Indien Afnemer na ontvangst niet de 9.1 bedoelde controles heeft uitgevoerd.
  • Indien de Afnemer na het ontdekken van het gebrek niet zo spoedig mogelijk W&R daarvan op de hoogte heeft gebracht en W&R vervolgens in de gelegenheid heeft gesteld de juistheid van de mededelingen van de Afnemer te verifiëren en voor zover mogelijk het gebrek te verhelpen.
  • Indien de gebreken of schade zijn ontstaan door onjuiste behandeling en/of onjuiste verwerking en/of onjuiste toepassing en/of handelen in strijd met de door W&R gegeven instructies en/of het gebruik van de geleverde Producten voor andere doeleinden dan waarvoor de Producten bestemd zijn.
  • Indien de Afnemer onjuiste en/of onvolledige Bestelinformatie, overige gegevens en bescheiden aan W&R heeft verstrekt.

9.8. Een reclame ten aanzien van een bepaalde bestelling schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van die en andere bestelling(en) niet op, noch geeft zulks de Afnemer recht op verrekening.

Artikel 10. Overmacht

10.1. W&R aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt elke omstandigheid verstaan waardoor nakoming van de overeenkomst door W&R redelijkerwijs door de Afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgeweld, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, atoomkernreacties, in gebreke zijnde Leveranciers, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en iedere andere omstandigheid die W&R redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou zijn gesloten.

10.3. Ingeval van overmacht is W&R naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden. Indien de Afnemer W&R daartoe schriftelijk aanmaant, is W&R gehouden zich binnen vijftien dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. W&R is in het kader van de overeenkomst slechts verplicht tot hetgeen in de overeenkomst met inbegrip van de Algemene Voorwaarden is bepaald en is jegens de Afnemer slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de bestelling, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen door W&R van een passende zorgvuldigheid in het kader van de aard van de onderhavige relatie. W&R is evenwel niet aansprakelijk:

a) Voor bij de Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of misleidende Bestelinformatie.

b) Voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik door Afnemer.

c) Voor schade die is ontstaan doordat of nadat de Producten door de Afnemer in andere zaken zijn verwerkt.

d) Voor bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade van de Afnemer of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie.

11.2. De aansprakelijkheid van W&R als gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad is beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de Producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. In afwijking van de vorige volzin is de aansprakelijkheid van W&R voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel beperkt tot het bedrag dat ter zake op grond van de door W&R gesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

11.3. W&R heeft te allen tijde het recht door Afnemer geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

11.4. Het bepaalde in artikel 4 lid 1 en artikel 9, leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op schadeclaims, alles voor zover sprake is van schade die onder deze Algemene Voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
11.5. De Afnemer vrijwaart W&R, haar personeel en door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van W&R afkomstige Producten en/of door W&R verrichte handelingen.

Artikel 12. Wanprestatie en zekerheid

12.1. Indien de Afnemer met de betaling jegens W&R in gebreke is of op enigerlei andere wijze jegens W&R tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, heeft W&R het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, respectievelijk die verplichting is nagekomen, terwijl bij verdere bestellingen of leveringen door W&R betaling vooraf respectievelijk nakoming vooraf van bepaalde verplichtingen kan worden gevorderd. Voorts heeft W&R – indien de Afnemer met de betaling jegens W&R in gebreke is of belangrijke verplichtingen op grond van de overeenkomst niet naleeft – om bij aangetekend schrijven de overeenkomst(en) met de Afnemer te beëindigen en worden alle vorderingen van W&R op afnemer van rechtswege opeisbaar.

12.2. Op ieder door W&R gewenst moment, dus ongeacht of W&R al dan niet aanwijzingen ontvangt omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de Afnemer, heeft W&R het recht van de Afnemer te vorderen dat tot haar genoegen door de Afnemer zekerheid wordt gesteld voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen. Als W&R gebruik maakt van de in vorige volzin bedoelde bevoegdheid, heeft W&R het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten totdat op haar verlangen en tot haar genoegen door de Afnemer zekerheid is gesteld voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen. Indien de Afnemer hieraan geen medewerking verleent, is W&R bevoegd om bij aangetekend schrijven de overeenkomst(en) met de Afnemer te beëindigen en worden alle vorderingen van W&R op afnemer van rechtswege opeisbaar. De Afnemer is jegens W&R gehouden tot de in de eerste volzin van dit lid bedoelde zekerheidsstelling, ook indien W&R niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van de uitvoering van de overeenkomsten. Eventueel door W&R gemaakte kosten in verband met het hier bepaalde, zoals kosten van adviseurs, komen voor rekening van de Afnemer.

12.3. Als W&R van haar bevoegdheden op grond van het eerste en/of tweede lid van dit artikel gebruik maakt is zij ten opzichte van de Afnemer niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

12.4. De Afnemer zal W&R tijdig in kennis stellen als zij in financiële problemen komt te verkeren en er mogelijk sprake zal zijn van surséance, faillissement of schuldsanering natuurlijke personen. In zo’n geval heeft W&R het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten en haar rechten uit de overeenkomst uit te oefenen.

12.5. Alle overeenkomsten tussen W&R en de Afnemer worden van rechtswege ontbonden op het tijdstip dat:
a. aan de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

b. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 

c. op de Afnemer de bepalingen van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing worden verklaard. 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Voor zover W&R met de Afnemer overleg heeft over de technische aspecten van het gebruik van de Producten voor verwerking door Afnemer, geeft W&R de inlichtingen naar beste weten op basis van ervaringsgegevens en garandeert W&R geen enkel resultaat. De door W&R verstrekte gegevens en inlichtingen zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de Afnemer niet van de verplichting om zelf controles en testen uit te (laten) voeren. De Afnemer is gehouden het bepaalde in artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden na te leven.

13.2. De Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van W&R niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.

13.3. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de zeggenschap bij de Afnemer in andere handen overgaat, heeft W&R het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen eenzijdig te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Onder in andere handen overgaan van de zeggenschap wordt verstaan dat aan de zijde van Afnemer de uiteindelijk belanghebbende(n) wijzigt/wijzigen, ongeacht de wijze waarop dit plaats vindt.

13.4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

13.5. Op de rechtsverhouding tussen W&R en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan met de Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin W&R is gevestigd.

13.6. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

en_GBEnglish